Observatori de la Ciutat - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat http://observatoriantic.santboi.cat Observatori de la Ciutat de Sant Boi de Llobregat Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | Tots els drets reservats 10/01/2017 10/01/2017 - L'atur es redueix durant el 2016, però Sant Boi segueix sent dels municipis amb l'atur més alt de la comarca http://observatoriantic.santboi.cat/DetallPublicacio/_shHHNiF7Ow2e9nxaaeqVSsBtng-Faqv_-oopmSDbcTg

A la finalització del mes de desembre, la taxa d'atur registrat a Sant Boi és del 14,1%, tres dècimes menys que la registrada el mes anterior i 1,7 punts per sota de la registrada un any abans. L'atur ha baixat durant el desembre a tot el nostre entorn, en alguns casos amb més força que a Sant Boi. D'aquesta manera, el diferencial d'atur del nostre municipi en relació a altres municipis dels voltants, del conjunt de la comarca o de Catalunya segueix situant-nos per sobre de la resta quant a nivell d'atur registrat.

]]>
10/01/2017 10/01/2017 - Gairebé la meitat dels contractes registrats al desembre són de menys d'un mes de durada http://observatoriantic.santboi.cat/DetallPublicacio/_shHHNiF7Ow2e9nxaaeqVSsBtng-Faqv_NRiOe-_YkOM

Al desembre les empreses i establiments ubicades a Sant Boi van registrar un total de 2.653 contractes, dels quals el 91,8% eren temporals, i el 44,7%, de menys d'un mes de durada.

]]>
04/11/2016 04/11/2016 - El nombre d'accidents augmenta un 8,8% durant el 2015 però en disminueix la gravetat http://observatoriantic.santboi.cat/DetallPublicacio/_shHHNiF7Ow0Td20FWp1mb-DvXQhwWroaO-k7n3Z-CtY

Durant l'any 2015 el nombre total d'accidents de circulació a Sant Boi va ser de 247, vint més que els registrats durant l'any anterior. Aquest augment de l'accidentabilitat respon principalment a l'increment dels accidents lleus, que van passar de 206 a 224. En canvi, durant el 2015 no es van registrar accidents amb víctimes mortals, i el 90,7% van ser accidents només amb víctimes lleus.

]]>
12/05/2016 12/05/2016 - Població per districtes a 1 de gener del 2016 http://observatoriantic.santboi.cat/DetallPublicacio/_shHHNiF7Ow1D5LgAfpJ042joeOBKMVTUrk_vnvXbpr4

Sant Boi es divideix en sis districtes, dels quals el més gran en termes de població és Marianao, que concentra gairebé el 40% del total de població de la ciutat, amb 31.951 habitants. Els altres dos districtes més cèntrics, Vinyets-Molí Vell i el Barri Centre apleguen unes 15.000 persones cadascun, mentre que els districtes més perifèrics són els més petits en termes poblacionals: a Ciutat Cooperativa-Molí Nou hi resideixen poc menys de 10.000 persones, mentre que a Camps Blancs n'hi viuen poc menys de 5.000 i a Casablanca uns 5.500.

]]>
02/05/2016 02/05/2016 - Sant Boi té 82.430 habitants a 1 de gener del 2016 (xifra provisional) http://observatoriantic.santboi.cat/DetallPublicacio/_shHHNiF7Ow1D5LgAfpJ047524A9qNgHyPybjjS_ls4c

La població de Sant Boi a 1 de gener del 2016, segons la xifra provisional que reflexa el Padró d'Habitants, era de 82.430 persones, 235 més que la xifra oficial de l'any 2015. La població de Sant Boi es distribueix de manera irregular entre els sis districtes de la ciutat, essent Marianao el més gran amb 31.951 habitants (gairebé el 40% del total) i Camps Blancs el més petit, amb 4.963 habitants.

]]>
18/02/2016 18/02/2016 - L'ocupació s'incrementa a Sant Boi durant el 2015 un 3,6% http://observatoriantic.santboi.cat/DetallPublicacio/_shHHNiF7Ow2e9nxaaeqVSqV2u7tm_R899Y9KmSlb24c

Durant el 2015 el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social a empreses i establiments ubicats a Sant Boi ha augmentat en 700 persones, un 3,61% respecte l'any anterior. També va augmentar el nombre d'empreses cotitzants, concretament un 2,6%. En canvi, el nombre de treballadors autònoms s'ha mantingut gairebé exactament igual que un any abans.

]]>
11/11/2015 11/11/2015 - Canvis metodològics al càlcul de la taxa d'atur registrat http://observatoriantic.santboi.cat/DetallPublicacio/_shHHNiF7Ow2e9nxaaeqVSqV2u7tm_R89VKnZE8zsuR8

L'Observatori de la Ciutat adoptarà a partir d'aquest mes la metodologia de càlcul de la taxa d'atur registrat del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, seguint l'exemple d'altres observatoris de la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic, com ara el del Consell Comarcal del Baix Llobregat o el de la Diputació de Barcelona.

]]>
19/10/2015 19/10/2015 - Durant el 2014 es va incrementar l'ús del transport públic a Sant Boi http://observatoriantic.santboi.cat/DetallPublicacio/_shHHNiF7Ow2e9nxaaeqVSu89BzuK_2GRtB8jE3x4WEA

En relació al nombre de viatges de l'any anterior, el nombre de viatges amb orígen a alguna de les dues estacions de FGC a Sant Boi va augmentar de més de 60.000, un increment anual del 2,5%. Durant el 2014 les línies d'autobús que tenen orígen o destí al nostre municipi van registrar gairebé 10 milions de viatges, un 3,37% més que l'any anterior. Totes les línies interurbanes van registrar augments del nombre de viatges, mentre que les línies urbanes de Sant Boi van registrar un lleu descens.

]]>
03/11/2014 03/11/2014 - Població en relació a l'activitat segons l'Enquesta de Condicions de Vida http://observatoriantic.santboi.cat/DetallPublicacio/_shHHNiF7Ow2e9nxaaeqVSqV2u7tm_R89u7esEdcD1JU

L'Enquesta de Condicions de Vida de la població de Sant Boi tracta de molts aspectes diferents, però un dels fonamentals és l'anàlisi de la situació dels santboians i les santboianes en relació a l'activitat econòmica i el mercat de treball. Us presentem el document complert en relació a aquesta vessant de les condicions de vida de la població.

]]>
08/07/2014 08/07/2014 - Primers resultats de l'Enquesta de Condicions de Vida 2013 http://observatoriantic.santboi.cat/DetallPublicacio/_shHHNiF7Ow0Td20FWp1mb7kqmWu1zg-b3VZUqXAlsfU

Presentem els primers resultats de la segona edició de l'Enquesta de Condicions de Vida de la població de Sant Boi. Aquesta enquesta és una estadística oficial amb periodicitat quatriennal que el·labora l'Ajuntament i permet obtenir informació sobre dades demogràfiques i territorials, habitatge, mobilitat, formació, treball i activitat, renda, pobresa i exclusió social, salut personal i autonomia de les persones. Amb aquesta informació es facilita la tasca de disseny i planificació de les polítiques públiques, especialment les que es refereixen a atenció social i benestar comunitari.

]]>
29/05/2014 29/05/2014 - Altes i baixes al Padró d'Habitants durant el 2012 i el 2013 http://observatoriantic.santboi.cat/DetallPublicacio/_shHHNiF7Ow1D5LgAfpJ04yIss1wOtQd--e-EiTckcnE

Durant l'any 2013 el Padró Municipal d'Habitants va registrar un total de 5.127 altes i 4.678 baixes. Aquestes xifres són similars a les que es van registrar durant l'any 2012. Entre els motius d'alta, el més habitual (gairebé el 70%) són altes per canvi de domicili procedents d'altres municipis. També els canvis de domicili cap a altres municipis (60%) són el motiu de baixa més freqüent.

]]>
11/02/2014 11/02/2014 - El 80% de les llars de Sant Boi disposa de connexió a internet http://observatoriantic.santboi.cat/DetallPublicacio/_shHHNiF7Ow0Td20FWp1mb_ZEK4WN3woJbrAXpjB_0GE

Durant el gener del 2014 s'han renovat les dades sobre disponibilitat i ús d'internet a les llars santboianes a partir d'una enquesta a la ciutadania. Aquesta reflexa que combinant accés fixe i accés mòbil a internet, a un 80% de les llars disposen de capacitat de connexió a la xarxa. Pel que fa a l'ús que se'n fa, entre la població menor de 45 anys pràcticament el 100% ha utilitzat internet. Els més grans són els que menys ús en fan, generalment no per manca de mitjans o de coneixements, sinó per manca d'interès.

]]>
04/02/2013 04/02/2013 - L'Observatori de la Ciutat a Twitter http://observatoriantic.santboi.cat/DetallPublicacio/_shHHNiF7Ow0Td20FWp1mbwSBQgKufitebuxneQCCp0A

L'Observatori de Ciutat piularà a partir d'ara a Twitter les novetats i les dades més significatives que publicarem a aquest portal.

]]>
03/04/2012 03/04/2012 - Hàbits de compra de productes d'alimentació i Mercats Municipals de Sant Boi http://observatoriantic.santboi.cat/DetallPublicacio/_shHHNiF7Ow2e9nxaaeqVSqIxnJbH6Xt_GSCoxFMc_9M

L’Ajuntament ha fet una enquesta per conèixer els hàbits de compra de productes d'alimentació a Sant Boi i, en especial, en quina mesura i per quines raons aquestes compres es fan als mercats de la ciutat. L'estudi mostra que els mercats inspiren confiança entre els seus compradors i s'associen majoritàriament a la idea de qualitat.

]]>
17/11/2011 17/11/2011 - Hàbits de compra de moda i complements entre la població de Sant Boi http://observatoriantic.santboi.cat/DetallPublicacio/_shHHNiF7Ow2e9nxaaeqVSqIxnJbH6Xt_OfmTeN23KFw

L'Ajuntament ha fet una enquesta per conèixer els hàbits, els comportaments i les percepcions de la ciutadania en relació a aquest sector de consum. Quatre de cada cinc persones fan alguna compra a Sant Boi durant l’any, però les compres es reparteixen per establiments de diferents municipis de la rodalia.

]]>
14/10/2011 14/10/2011 - Estudi "La petjada educativa a Sant Boi" http://observatoriantic.santboi.cat/DetallPublicacio/_shHHNiF7Ow0Td20FWp1mb-HE3xIotuGyUkAxo_tgElg

És el resultat de la investigació duta a terme al nostre municipi per copsar la percepció que té la comunitat educativa sobre la situació i les trajectòries formatives del jovent a Sant Boi, en resposta a una demanda efectuada per part de l’Equip de Govern de l’Ajuntament.

]]>