Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Context socioeconòmic i polítiques de benestar a octubre de 2010

Context socioeconòmic i polítiques de benestar a octubre de 2010 Àrea de Governança | Social - 04/11/2010

Dins el procés de creació del Pacte Local per a la Inclusió Social i com a element contextualitzador, presentem una sèrie de dades resumides de caràcter social i econòmic que ajudin a entendre de manera sintètica la situació actual al nostre municipi. El primer document, context socioeconòmic, analitza les dades sobre atur i contractacions des de diferents vessants i posant-les en contrast a les del nostre entorn geogràfic, mentre que el segon es centra en les polítiques de benestar impulsades des de l'Ajuntament tot analitzant les dades sobre les persones ateses a les Unitats Bàsiques d'Atenció Social Primària i el volum i tipologia dels ajuts, prestacions i serveis oferts des d'aquest àmbit.

Nivell d'instrucció i situació sòciolaboral de la població jove

Àrea de Governança | Social - 15/10/2010

L'Ajuntament ha el·laborat un estudi, basat en una enquesta a la població d'entre 16 i 29 anys, al qual s'avaluen una sèrie de variables sobre la situació sociolaboral en funció del nivell d'instrucció assolit. Els resultats no analitzen la població jove com un sol conjunt, sinó que els segmenta en funció de si acrediten el nivell mínim actualment obligatori (ESO) o no i de si han cursat formació postobligatòria, ja siguin Cicles Formatius, Batxillerat o titulacions universitàries.

Les 10 claus de la seguretat durant 2009

Servei Local de Seguretat | Social - 13/04/2010

La Junta Local se Seguretat és un organisme regulat normativament, molt reforçat per la Llei 4/2003, que reuneix cada tres mesos, aproximadament, les autoritats locals i autonòmiques preceptuades en matèria de seguretat pública, juntament amb els màxims representants de les forces i cossos de seguretat amb presència efectiva al territori. La seva finalitat última és auditar periòdicament l’estat del municipi en aquest ordre i acollir i aprovar iniciatives que puguin contribuir a millorar els termes de la seguretat pública local. Per llei, un cop a l’any, aquest ens s’hauria de constituir plenàriament i obrir-se als grups de base veïnal, els estaments judicials i els segments d’interès que s’escaigui per debatre l’estat general de la seguretat local a partir dels inputs que, en forma de balanços anuals, puguin ser aportats pels operadors del sistema. No obstant, fins ara, a Catalunya només Sant Boi ha donat resposta a aquest requeriment jurídic amb dues sessions plenàries: una, la primera, durant febrer de 2008 i d’altra, la que ara ens ocupa, el proppassat 8 d’abril de 2010. Justament en aquesta darrera ocasió vàrem presentar el sumari que ara us volem mostrar.

Condicions de vida de la població jove i de la gent gran

Àrea de Governança | Social - 11/03/2010

De l'explotació de dades corresponents a l'Enquesta de Condicions de Vida, presentem una sèrie de resultats i indicadors corresponents a la gent gran, a partir de 64 anys, i de la gent jove, d'entre 16 i 29 anys, residents al nostre municipi.

Anatomia de l'accidentalitat urbana 2009

Anatomia de l'accidentalitat urbana 2009 Servei Local de Seguretat | Social - 22/02/2010

A Sant Boi, s'aprima la silueta de la sinistralitat durant 2009... però continua preocupant el nombre d'atropellaments, tot i el seu descens.

Condicions de vida de les famílies santboianes

Àrea de Governança | Social - 10/02/2010

Dins l'Enquesta de Condicions de Vida s'avaluen una sèrie d'indicadors per conèixer com són les famílies i les llars de Sant Boi quant a la seva composició, com són el tipus d'unitat de convivència, el nombre de fills, les característiques de l'habitatge o les actituds i percepcions de les famílies front la conjuntura econòmica actual.

Els equipaments sociosanitaris de Sant Boi

Àrea de Governança | Social - 03/02/2010

L'atenció a la salut, i especialment a la salut mental, és un distintiu alhora que un potencial del municipi de Sant Boi de Llobregat. La xarxa de recursos sòciosanitaris és diversa en tant que agents que hi operen, extensa en tant que oferta de serveis i creixent en tant que nous projectes i espais en aquest àmbit. Prova d'això és l'entramat d'equipament sòciosanitaris que hi podem trobar.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009  - 2008