Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Primers resultats de l'Enquesta de Condicions de Vida 2013

Primers resultats de l'Enquesta de Condicions de Vida 2013 Àrea de Governança | Social - 08/07/2014

Presentem els primers resultats de la segona edició de l'Enquesta de Condicions de Vida de la població de Sant Boi. Aquesta enquesta és una estadística oficial amb periodicitat quatriennal que el·labora l'Ajuntament i permet obtenir informació sobre dades demogràfiques i territorials, habitatge, mobilitat, formació, treball i activitat, renda, pobresa i exclusió social, salut personal i autonomia de les persones. Amb aquesta informació es facilita la tasca de disseny i planificació de les polítiques públiques, especialment les que es refereixen a atenció social i benestar comunitari.

A més d'aquest primer document de síntesi, properament es publicaran a l'Observatori dos documents monogràfics amb dades més detallades, un corresponent a activitat econòmica i mercat de treball, i un altre amb les dades en detall sobre les llars i les famílies santboianes i les seves condicions de vida.

Posteriorment es publicaran les tabulacions de resultats corresponents a condicions de vida de la poblacio gran, condicions de vida de la població jove, així com els principals indicadors per als sis districtes de Sant Boi.

El context demogràfic de l’enquesta

 

La xifra d’habitants a 31 de desembre del 2013 és de 83.250 persones, i és la xifra de població que s’ha agafat com a referència a l’enquesta. En relació al 2009, data de la darrera enquesta, hi ha hagut poques variacions en aquesta xifra, tot i que sí en com es distribueix. Per exemple, per edats: la població jove ha passat de representar el 17 al 14%, mentre que la gent gran ha passat del 16 al 18%. Per lloc de naixement, augmenta la proporció de nascuts a Catalunya i disminueix la de la resta de l’estat. La taxa de població immigrada també s’ha reduit una mica, passant del 10,4 al 9,6.

 

 

 

L’enquesta: metodologia

 

L’enquesta té doble objectiu des del punt de vista del mostreig: les llars com a conjunt i els individus que hi viuen. Per això es va dissenyar un mostreig en dues etapes: en una primera etapa se seleccionaven les llars incloses a la mostra, a on les enquestadores hi emplenaven un qüestionari de llar respost per un dels membres de la mateixa. Després es deixaven al domicili tants qüestionaris individuals com persones majors de 16 hi visquessin, que emplenarien els propis enquestats, i que es passaven a buscar uns dies després. Aquest treball es va fer entre els maig i l’octubre del 2013, i en total van entrevistar-se 783 llars i 1.277 individus.

 

 

 

La població i les llars de Sant Boi

 

A Sant Boi hi viuen una mica més de 83.000 persones, en 30.208 llars familiars, el que ens dóna una mitjana de persones per habitatge de 2,76. Aproximadament a la meitat d’aquestes llars hi conviuen pares i fills. A unes 6.000 llars hi viuen persones soles, el que representa un 15% del total. Aproximadament el 60% són ocupades per dones, majoritàriament grans: el nombre de llars on hi viu una dona gran sola és tres cops superior al de llars on hi viu un home gran sol. Per a altres edats, hi ha un nombre similars d’homes i dones vivint sols i soles, encara que per al grup d’edat d’entre 30 i 44 anys hem detectat que la proporció d’homes vivint sols és lleugerament superior a la de dones en la mateixa situació.

 

Més de la meitat de les famílies santboianes arriben a final de mes amb dificultats (37%) o amb moltes dificultats (16%). Tan sols un 6,1% de famílies van respondre que arriben a final de mes amb facilitat, mentre que un 40% va dir que hi arribaven amb suficiència, però en cap cas amb facilitat. Les llars monoparentals on hi conviuen la mare i els fills són les que van declarar una major dificultat per arribar a final de mes: el 84% de les llars d’aquest tipus hi arriben amb dificultat.

 

Aquestes dificultats repercuteixen en la capacitat d’estalvi de les famílies i fa que hagin de reduir despeses. Tan sols un 14% de les llars entrevistades van dir que havien pogut estalviar durant l’any anterior, mentre que el 84% han hagut de reduir despeses, principalment en oci i lleure, vestit i calçat i alimentació. També es van avaluar alguns indicadors per a mesurar la pobresa material a les llars. A un primer nivell trobem aquelles famílies que no es poden permetre fer vacances fora de casa almenys una setmana a l’any, que són el 69% del total. També aproximadament el 70% van dir que en cas d’un imprevist que requerís una despesa de 750 euros no el podrien afrontar amb recursos propis (per ingressos regulars o amb estalvis), sinó que s’haurien d’endeutar més per fer-hi front. Quant a necessitats més bàsiques, un 38% de les famílies manifesta que no pot mantenir casa seva a una temperatura adequada durant tot l’any, i un 35% van dir que no sempre poden pagar en el termini previst rebuts de l’habitatge o de subministraments, o de pagaments ajornats amb targeta de crèdit. Per últim, a un 12,4% de les llars hi pot haver dèficits greus a l’alimentació dels seus membres, com ara un dèficit de proteïnes. A aquestes llars van manifestar que no es podien permetre fer almenys cada dos dies un àpat amb carn, pollastre o peix.

 

 

 

 

 

Natalitat i fecunditat

 

Parlant de les dones de Sant Boi i de fecunditat: el nombre mig de fills per dona és d’1,9, amb diferències bastant grans entre generacions. Al gràfic es pot observar molt clarament com les dones més grans tenien més fills que les generacions més joves, amb un màxim de 2,87 fills per dona per a les nascudes abans del 1930. De les generacions que actualment es troben en edats fèrtils, es continua donant el fenòmen de retardar la natalitat: de les dones d’entre 16 a 35 anys, el 41,6% no ha tingut encara cap fill. En canvi si considerem les que es troben entre els 36 i els 49 anys, límit teòric de l’edat fèrtil, aquesta proporció baixa fins el 12%. En qualsevol cas el nombre mig de fills per dona a les nascudes a la dècada dels 60 és d’1,75 i no es preveu que augmenti perquè es troben al final del cicle de fertilitat. En canvi entre les nascudes a la dècada dels anys 70 encara podria augmentar una mica. Actualment el nombre de fills per dona per a les nascudes a aquesta dècada és d’1,45.

 

 

 

Habitatges

 

Els habitatges on viuen les més de 30.000 famílies de Sant Boi són generalment de mida mitjana o petita: la meitat tenen entre 60 i 90m2, una quarta part entre 30 i 60, i una altra quarta part, més de 90. Les famílies que hi viuen fa 35 anys o més que hi viuen en més del 40% dels casos. A l’altre extrem trobem que gairebé el 12% de les famílies fa 3 anys o menys que hi viuen. Aquesta dada és important per a explicar el règim de tinença d’aquests habitatges: si mirem les xifres totals veiem que els habitatges de propietat són, de llarg, els més habituals, en més del 85% dels casos, i que només un 11% dels habitatges són en règim de lloguer. Però cal tenir en compte que en el cas dels habitatges ocupats fa menys de 5 anys, el 55% són en règim de lloguer. Però dels que estan ocupats fa entre 5 i 9 anys aquesta proporció baixa fins el 15%, i encara més a mida que augmenten els anys que fa que les famílies ocupen l’habitatge. Per tant el lloguer és vist com una opció vàlida per als primers anys en que es viu a un habitatge, però després gairebé tothom es passa a la compra. Al marge d’això, en general les famílies són prou satisfetes del seu habitatge: més del 90% van esmentar com a mínim un avantatge de viure on ho fan, i el 65% no va esmentar-ne cap desavantatge quan se’ls va preguntar. El més valorat en relació a l’habitatge són que tingui llum natural, que l’immoble disposi d’ascensor i que hi hagi transport públic proper.

 

 

 

Activitat econòmica i mercat de treball

 

En relació a l’activitat, considerarem aquelles persones que es troben en edat laboral, això és, tenen entre 16 i 64 anys. Aquests representen aproximadament dues terceres parts del total de població, una mica més de 55.000 persones. D’aquestes, tres de cada quatre les comptem com a població activa i una com a població inactiva. Recordar que es comptabilitzen com a població activa aquelles persones que estan treballant o tenen la voluntat i la disposició per a fer-ho, això és, ocupats i aturats. La població inactiva és tota la resta.

De la població inactiva en edat laboral, aproximadament la meitat són persones, gairebé sempre dones, que s’ocupen en exclusiva del treball domèstic. La resta es reparteixen entre estudiants, incapacitats per treballar, prejubilats o retirats, i altres situacions diverses.

Pel que fa a la població activa, una mica més del 70% té feina i treballa remuneradament. D’aquests, la gran majoria són assalariats, amb una repartiment aproximat del 80% al sector privat i del 20% al públic. La proporció d’autònoms i empresaris és d’una mica més del 10%. En aquest cas 6 de cada 10 són treballadors autònoms sense personal a càrrec, i 4 empresaris amb assalariats.

 

Segons l’estimació que hem fet a aquesta enquesta seguint metodologia EPA, a Sant Boi hi ha gairebé 12.000 persones en situació d’atur, el que implica que la taxa d’atur és del 28,8%. La taxa d’atur registrat que hem agafat com a referència és la que hi havia a 30 de setembre del 2013, quan era del 19,2%, gairebé 10 punts inferiors. Aquesta diferència s’explica per les gairebé 4000 persones que tot i trobar-se en situació d’atur no són inscrites al SOC i per tant no apareixen als registres d’atur. Generalment es tracta de gent jove, menor de 44 anys, que si no té dret a cobrar cap prestació considera que el sistema públic no li trobarà feina i per tant desisteix d’apuntar-s’hi.

 

 

 

Ja hem parlat de com es reparteix la població en funció de la seva situació d’activitat, tan sols repassarem alguns indicadors: la taxa d’activitat entre els majors de 16 anys és del 58,6%, amb una diferència molt gran entre homes i dones: la taxa d’activitat entre els homes és del 67%, i entre les dones del 50%. La taxa d’ocupació s’ha de llegir com el % de població de 16 i més anys que té feina. En total és el 42%: la meitat dels homes i una tercera part de les dones treballa, proporció que és del 35% entre els joves menors de 30 anys.

 

La taxa d’atur, com hem dit, és del 28,8%. És del 25% entre els homes i del 33% entre les dones. Entre els joves la taxa d’atur es dispara fins el 43%. Arribats a aquest punt cal destacar que la taxa d’atur registrat entre els joves és del 15,4%. Contrastant aquestes dues xifres queda clar fins a quin punt els joves no confien que puguin trobar feina a través de les oficines públiques de treball i no s’hi apunten.

 

 

 

El més destacable de les dades sobre el sector d’activitat en que s’ocupen els treballadors de Sant Boi és la creixent terciarització de l’ocupació. Gairebé el 70% treballa al sector serveis (el 2009 era el 65%), situació especialment evident entre les dones: el 85% de les dones treballa als serveis, xifra que és del 55% entre els homes. Malgrat això, ha crescut la proporció de persones que s’ocupen a la indústria en relació al 2009, i actualment és del 26,6% quan fa 4 anys era d’una mica més del 20%. En canvi el sector de la construcció ha vist reduïda la seva activitat dràsticament i això es reflexa en el nombre de persones ocupades a aquest sector. Actualment és de tan sols el 4,6% del total, quan fa no masses anys era al voltant del 10% i encara més.

 

Pel que fa a la situació contractual d’aquests treballadors, com hem dit abans la majoria són assalariats. Un 70% són assalariats fixes, per un 20% d’eventuals. Tenint en compte que cada mes observem que a les xifres de contractació registrada el 90% dels contractes signats són temporals, podem concloure que hi ha una part important de la població que pateix una temporalitat constant i es troba en constant rotació.

 

 

 

 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se